Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) – Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

27.05.2019

En overstyrmann ble i 2016 oppsagt etter å valgt feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke. Overstyrmannen fikk fortsette som førstestyrmann.

Høyesterett la til grunn at det ved den samlede saklighetsvurderingen av oppsigelsen må det kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da. Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning.

I den konkrete saken kom Høyesterett til at ulykken kom som følge av en rekke feil, som dels skyldtes brudd på regelverket og dels dårlig skjønn. Noen av feilene gjaldt overtredelse av grunnleggende standarder for sikker seiling i vanskelige forhold, som å gå gjennom Finnsnesrenna i tjukk tåke uten bruk av navigasjonsinstrumenter og ruteplan og uten på forhånd å ha planlagt seilingen. Hendelsen var alvorlig, og konsekvensene kunne ha blitt langt verre

Høyesterett la vekt på at overstyrmannen hadde en ledende posisjon. Det stilles strenge krav til innehavere av slike stillinger. Det lå til stillingen at overstyrmannen hadde ansvaret for manges sikkerhet og store materielle verdier. Selv om han hadde lang fartstid og var uten tidligere formelle advarsler, og selv om feilene skjedde over en kort periode, mente Høyesterett på denne bakgrunn at arbeidsgiver hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse.

den samlede saklighetsvurderingen ble det sett hen til at han fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere arbeid.

Del denne artikkelen, velg din plattform!

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Telefon

992 76 737

E-post

thb@angelladvokatfirma.no