aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Styreansvar – en innføring

Styreansvar 

07.02.2024

Av: Ole Kristian Sandvik 

Styreansvar – et personlig erstatningsansvar

Stiftelse av et aksjeselskap medfører som et utgangspunkt at det kun er selskapet som hefter overfor dets kreditorer for selskapets forpliktelser. Denne ansvarsbegrensningen har gjort aksjeselskapet til den mest attraktive selskapsformen. Likevel kan selskapers styrende organer, for eksempel daglig leder og styremedlemmene, bli erstatningsansvarlig for skade vedkommende gjør under utførelsen av sine oppgaver. Dette erstatningsansvaret, som følger av aksjeloven § 17-1, kalles gjerne for styreansvar.

Vi erfarer at styreansvar gjøres gjeldende i stadig økende grad. De siste årene har det

Viktige endringer ved forbrukerkjøpsloven

Nyhetsbrev – endringer i forbrukerkjøpsloven

09.01.2024

Av: Ole Kristian Sandvik

Fra nyttår ble forbrukerkjøpsloven endret på en rekke punkter. Endringene innebærer en vesentlig styrking av norske forbrukeres rettigheter overfor næringsdrivende. Bakgrunnen for endringene er gjennomføringen av EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv.

En praktisk viktig endring er at varer som selges med digitalt innhold, nå inneholder en oppdateringsplikt som løper sammen med reklamasjonsfristen. Dersom du for eksempel kjøper en treningsklokke, skal tilknyttede programvarer eller applikasjoner holdes oppdatert gjennom produktets levetid. Begrunnelsen for endringen er at stadig flere produkter mister sin verdi uten sine

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

19.04.2023

Av: Børge Breimo Helstrøm 

Thomas Angell

For ganske nøyaktig 7 år siden kom Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i sak 2016/18 til at Bodø kommune ikke hadde brutt regelverket ved gjennomføringen av anbudskonkurransen for inngåelse av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. iTet AS mente seg urettmessig forbigått i anbudskonkurransen av selskapet Atea AS som Bodø kommune hadde tildelt kontrakt. Konkurransen ble kunngjort på vegne av kommunene i Samordna Innkjøp i Salten. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen

Utbedring av mangler og foreldelsesfrist

Nyhetsbrev – foreldelse og utbedring av mangler – ny dom fra Høyesterett

25.01.2023

Av: Tobias Solli Arnøy

Foreldelse, reklamasjon og utbedring av mangel – avsluttes foreldelsesfristen ved utbedring? Ny dom fra Høyesterett om en praktisk problemstilling

Ved kjøp og salg av boliger, løsøre eller andre formuesgoder kan det oppstå feil og mangler. Ved krav etter mangler gjelder det for alle typer kontrakter to viktige regelsett man må passe på – reklamasjon og foreldelse.

Reklamasjonsreglene varier fra hvilke avtaleparter og kontrakter som benyttes. For eksempel er hovedregelen 2 år maksimal reklamasjonsfrist

Nyansettelse – Ole Kristian Sandvik

Ny advokat – Ole Kristian Sandvik

11.01.2023

Av: Tobias Solli Arnøy

Vi ønsker advokat Ole Kristian Sandvik velkommen som ny advokat.

Sandvik har erfaring som advokat i Tromsø og har i tillegg vært ansatt som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø. Før han kom til oss var han dommerfullmektig i Salten og Lofoten tingrett.

Vi er svært glade for ansettelsen, og at vi befester oss som en attraktiv arbeidsgiver – til det beste for våre klienter.

Les mer om Ole Kristian Sandvik

For spørsmål eller ønske

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

14.06.2022

Av: Tobias Solli Arnøy

Visste du at eiendomsretten strekker seg både ned i grunnen og opp i luften. En ny dom fra Høyesterett bekreftet det siste.

Saken om Voss gondolbane

Saken gjaldt gondolbanen i Voss. Denne går fra jernbanestasjon til toppen av fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde med eneboliger og tomannsboliger og er i drift året rundt, inntil tretten timer i døgnet. Gondolbanen berører altså en rekke grunneiere.

Spørsmålet for Høyesterett var om grunneiernes

Go to Top