aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

19.04.2023

Av: Børge Breimo Helstrøm 

Thomas Angell

For ganske nøyaktig 7 år siden kom Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i sak 2016/18 til at Bodø kommune ikke hadde brutt regelverket ved gjennomføringen av anbudskonkurransen for inngåelse av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. iTet AS mente seg urettmessig forbigått i anbudskonkurransen av selskapet Atea AS som Bodø kommune hadde tildelt kontrakt. Konkurransen ble kunngjort på vegne av kommunene i Samordna Innkjøp i Salten. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen

Utbedring av mangler og foreldelsesfrist

Nyhetsbrev – foreldelse og utbedring av mangler – ny dom fra Høyesterett

25.01.2023

Av: Tobias Solli Arnøy

Foreldelse, reklamasjon og utbedring av mangel – avsluttes foreldelsesfristen ved utbedring? Ny dom fra Høyesterett om en praktisk problemstilling

Ved kjøp og salg av boliger, løsøre eller andre formuesgoder kan det oppstå feil og mangler. Ved krav etter mangler gjelder det for alle typer kontrakter to viktige regelsett man må passe på – reklamasjon og foreldelse.

Reklamasjonsreglene varier fra hvilke avtaleparter og kontrakter som benyttes. For eksempel er hovedregelen 2 år maksimal reklamasjonsfrist

Nyansettelse – Ole Kristian Sandvik

Ny advokat – Ole Kristian Sandvik

11.01.2023

Av: Tobias Solli Arnøy

Vi ønsker advokat Ole Kristian Sandvik velkommen som ny advokat.

Sandvik har erfaring som advokat i Tromsø og har i tillegg vært ansatt som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø. Før han kom til oss var han dommerfullmektig i Salten og Lofoten tingrett.

Vi er svært glade for ansettelsen, og at vi befester oss som en attraktiv arbeidsgiver – til det beste for våre klienter.

Les mer om Ole Kristian Sandvik

For spørsmål eller ønske

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

14.06.2022

Av: Tobias Solli Arnøy

Visste du at eiendomsretten strekker seg både ned i grunnen og opp i luften. En ny dom fra Høyesterett bekreftet det siste.

Saken om Voss gondolbane

Saken gjaldt gondolbanen i Voss. Denne går fra jernbanestasjon til toppen av fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde med eneboliger og tomannsboliger og er i drift året rundt, inntil tretten timer i døgnet. Gondolbanen berører altså en rekke grunneiere.

Spørsmålet for Høyesterett var om grunneiernes

Endringer i avhendingsloven

Endringer i avhendingsloven fra 2022

31.08.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Nye endringer i avhendingslova fra 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 trer lov om endringer i avhendingslova og tilhørende forskrift i kraft.

Kjøp og salg av bolig er en transaksjon av stor økonomisk betydning for både kjøper og selger.
Bakgrunnen for lovendringene har særlig vært å motvirke de økonomiske usikkerhetene for de involverte. Gjennom endringene har lovgiver innført rettslige rammer som søker å sikre at både kjøper og selger får bedre informasjon om boligen i forkant av salget. Tanken er

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev – nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar

21.05.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan «strekke strikken» for rekkefølgekrav. Den neste dommen knytter seg til erstatningskrav rettet mot styremedlemmer i en virksomhet som gikk konkurs.

Ny dom fra Høyesterett om rekkevidden av rekkefølgekrav

Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av et rekkefølgekrav i reguleringsplan, stilt av Oslo kommune i

Go to Top