aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

17.03.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger (som var selger) rettet mangler i felles garasjeanlegg.

Saken gjaldt et leilighetskompleks organisert som eiersekjonssameie i Tønsberg bestående av 30 leiligheter.

Asfalten i garasjeanlegget, som var fellesareal, hadde smuldret opp, og utbygger erkjente at det forelå mangler ved asfaltdekket. Utbygger anførte likevel

Angell Advokatfirma i 120 år

Angell Advokatfirma i 120 år

22.12.2020

Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et av Nord-Norges største advokatfirma, i dag 11 advokater. Vår eldstemann tidligere Høyesterettsadvokat John Steen Holm har under skrevet noen ord om virksomheten til hans far Aage Holm som startet opp som advokat i Bodø i 1934. Bildet over viser en rettsak/rettsmøte trolig fra

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

03.12.2020

Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias:

 

Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og bygningsrett, kommunalrett og generell forvaltningsrett. Hun har også vært ansatt ved Salten politidistrikt på forvaltnings- og sivilseksjonen. Hun har sin utdanning fra Det juridiske fakultet i Tromsø og NTNU. Sentrale arbeidsområder for henne som advokat hos oss vil være sakstyper som strafferett,

HR-2019-1986-A Telenordommen

HR-2019-1986-A Telenordommen

09.12.2019

Av: Thomas Benson

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til en betydelig

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

20.11.2019

Av: Snorre Ottemo Nordby

For tredje gang på ett år er Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak. Mens de to tidligere avsagte dommene i stor grad videreførte etablert rettspraksis, vil trolig denne ukas dom foranledige endringer i norsk praksis hva gjelder samvær mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelse.

Samvær etter omsorgsovertakelse er en godt etablert rettighet, både etter norsk rett og internasjonal rettspraksis. I barnevernssaker gjøres det normalt et skille mellom forventet langvarige plasseringer og forventet kortvarige plasseringer. Der hvor plassering

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

11.09.2019

Av: Snorre Ottemo Nordby

Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak

I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av foreldreansvar og adopsjon for fosterhjemsplassert gutt.

Kort om sakens bakgrunn

Gutten, omtalt som «X» i dommen, ble akuttplassert da han var under en måned gammel. Sammen med sin mor hadde X hatt opphold på foreldre/barn senter, og senteret hadde meldt om alvorlig

Go to Top