Helserett

Angell Advokatfirma tilbyr rådgiving innenfor helserett. Vi kan hjelpe med saker både relatert til tilgang på tjenester og forsvarligheten i de tjenester som gis i kommunene og hos spesialisthelsetjenesten.

Dette kan være klager både etter pasient- og brukerrettighetsloven, lov om kommunale helse – og omsorgstjenestelov , helsepersonellov, og psykisk helsevernlov. Eksempler på klagesaker er klage over avslag på sykehjemsplass, klage på omfang av tjenester, klage på ventetid for behandling, brudd på taushetsplikt, klage på bruk av tvang, og klager på kvaliteten i tjenestene. Vi bistår også i saker knyttet til pasientskadeerstatning. Vi har god kunnskap om fagfeltet. Advokat Bjørn Storli har siden 2000 undervist ved Nord Universitet i helserettslige emner.

Storli er for øvrig også leder i Kontrollkommisjonen for psykiatri ved Nordlandssykehuset.

Ta kontakt med:

Bjørn Storli

Telefon: 959 22 181

E-post: bks@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!