Barnerett

Angell Advokatfirma bistår klienter på alle stadier av en barnevernssak, fra barnevernets innledende undersøkelse til eventuell rettslig prosess.

Mens barnevernets undersøkelse pågår, kan det være fornuftig med advokatbistand for å sikre kommunikasjonen mellom barneverntjenesten og foreldre. Vi kan videre bistå med råd og veiledning om hvordan private parter bør forholde seg til barneverntjenesten, og hvilke rettigheter man har mens saken pågår.

Tradisjonelt har barnevernssaker omhandlet barn og foreldre. Imidlertid har rettsutviklingen de senere årene også bidratt til å styrke andre nære slektningers rettigheter i barnevernssaker. Etter omstendighetene kan eksempelvis besteforeldre eller andre nærstående ha rett på samvær med barn som bor i fosterhjem. Det kan også være aktuelt for slektninger å be om å få bli fosterhjem for barnet. Vi kan bistå med råd og veiledning om hvilke rettigheter man har i en slik situasjon, og hvordan familie og nettverk kan bidra i saken.

Dersom barneverntjenesten begjærer tvangsvedtak eller beslutter akutte inngrep i familien, vil foreldre ha rett på fri rettshjelp. Våre advokater har omfattende erfaring med å prosedere barnevernssaker både for fylkesnemnda og domstolene. Med vår erfaring og kompetanse jobber vi for å sikre at vedkommendes interesse blir ivaretatt på en best mulig måte – og til det beste for barnet saken gjelder.

Ta kontakt med:

Hilde G. Guldbakke

Telefon: 414 67 529

E-post: hig@angelladvokatfirma.no

Ingrid Maria Holm

Telefon: 996 09 294

E-post: imh@angelladvokatfirma.no

Snorre Ottemo Nordby

Telefon: 468 73 566

E-post: snn@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!