Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Angell Advokatfirma AS tilbyr advokattjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlige institusjoner. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Angell Advokatfirma AS samler inn og bruker bestemte personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra vår nettside og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene Angell Advokatfirma AS behandler er daglig leder advokat Bjørn Kristian Storli.

E-post: bks@angelladvokatfirma.no

Telefon: 75 54 45 00

Personopplysninger som innhentes/behandles

Hvilken informasjon som innhentes vil variere og avhenger av den enkelte sak og sakstype. Vi innhenter kun informasjon som er relevant for den bistand vi skal yte og som på forhånd er avklart med klienten. Foruten direkte personalia og kontaktinformasjon, innhentes eksempelvis finansiell informasjon, informasjon fra offentlige registre, helseopplysninger, straffesaksopplysninger, med mer.

Hvordan informasjon innhentes

Angell Advokatfirma AS innhenter primært inn informasjon direkte fra klient eller via henvendelse til offentlige institusjoner som eksempelvis politi, folkeregister, skatteetaten og brønnøysundregistrene. Vi mottar også personopplysninger om klienter og tredjeparter igjennom korrespondanse som skjer i aktive saker.

Formålet med informasjonen som behandles

Formålet med informasjonen som behandles ved Angell Advokatfirma AS er

  • Etablering av klientforhold og klientadministrasjon
  • Sakshåndtering
  • Informasjon om motparter og andre tredjeparter
  • Fakturering
  • Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker)
  • Administrasjon av ansatte
  • Sikkerhet

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som foretas av Angell Advokatfirma AS

Angell Advokatfirma AS vil behandle personopplysninger i forbindelse med å oppfylle avtaler med sine klienter, og eventuelt andre. Personopplysninger kan også lagres i forbindelse med å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, samt lagre opplysninger som er offentliggjort av den registrerte.

Angell Advokatfirma AS har også rettslige forpliktelser hvor det vil kunne være nødvendig å behandle personopplysninger, eksempelvis forpliktelser som følger hvitvaskingsloven.  I tilfelle hvor det ikke foreligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på at behandlingen av dem er nødvendig for formål knyttet til berettigete interesser som forfølges av Angell Advokatfirma AS. Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for behandlingen, vil behandlingen bli basert på samtykke fra de registrerte.

Saksbehandling og arkiv

Angell Advokatfirma AS bruker offentlig godkjente arkiv- og saksbehandlersystem. Angell Advokatfirma AS er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Den ansvarlige advokat på hver sak følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med saksbehandlingsrutinene.

Angell Advokatfirma AS behandler personopplysninger for å ivareta klientens interesser i forbindelse med utøvelse av advokatvirksomhet. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

Våre databehandlere oppbevarer Angell Advokatfirma AS sitt arkiv over dokumenter. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke opplysninger til tredjeparter uten lovhjemmel. Opplysningene overføres ikke til tredjestater.

E-post og telefon

Angell Advokatfirma AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta klientenes interesser. Den ansvarlige advokat på hver sak har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se ”Saksbehandling og arkiv).

Angell Advokatfirma AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte advokat/advokatfullmektig/sekretær er ansvarlig for å arkivere relevant e-post i digitale saksmapper tilhørende den enkelte sak, og ellers slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Våre ansatte har taushetsplikt.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Personopplysninger utlevert etter samtykke fra klient utleveres typisk til motparter, domstoler og offentlige organer. Advokater er imidlertid underlagt en streng taushetsplikt, som kun kan oppheves ved samtykke fra den som har krav på hemmeligholdet. Personopplysninger gitt til advokater vil dermed ikke utleveres til andre uten samtykke fra klient.

Sikkerhet

Våre interne og eksterne dataløsninger er gjenstand for adekvate sikkerhetstiltak for å unngå elektroniske angrep. Vi gjennomfører jevnlig begrensende tiltak ved å slette overflødig informasjon

Hvor lenge personopplysningene lagres

Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om.

Kopier av dokumenter som er benyttet til kundekontroll oppbevares i fem år. Se nærmere i hvitvaskingsloven § 22.

Klientarkiv lagres i 10 år (med bakgrunn i foreldelsesloven § 10) for å kunne dokumentere hvordan saken er håndtert dersom det skulle oppstå en tvist.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Angell Advokatfirma AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Retten til innsyn

De som er registrert i en av Angell Advokatfirma AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, med unntak av opplysninger som rammes av personopplysningsloven § 13 og opplysninger som advokaten er betrodd eller blitt kjent med i sitt virke jf. straffeloven § 111 og Advokatforskriftens kap 12.

Unntak for innsyn følger også dersom «det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger». I slike tilfeller følger eventuelle rettigheter isteden reglene i straffeprosessloven.

Retten til korrigering

Den registrerte har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Angell Advokatfirma AS ikke har adgang til å behandle blir korrigert.

Retten til sletting

Den registrerte har også rett til å kreve at opplysninger om han eller henne slettes. Retten til sletting følger av personopplysningsloven § 17.

Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for. Tilsvarende gjelder dersom advokatvirksomheten fortsatt trenger personopplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Advokatfirmaets plikt eller behov for å oppbevare personopplysningene går i disse tilfeller foran den registrerte søkerens ønske om å få opplysningene slettet.

En registrert har også rett til å få personopplysninger om seg slettet der hvor opplysningene behandles basert på et samtykke og samtykket trekkes tilbake, med mindre advokatvirksomheten fortsatt har behov for opplysningene, typisk fordi opplysningene fortsatt er nødvendige for å oppfylle en avtale med den registrerte klienten, for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn den registrertes personverninteresse.

Klagerett

Dersom du mener at Angell Advokatfirma AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Angell Advokatfirma AS

E-post: post@angelladvokatfirma.no
Telefon: +47 75 54 45 00
Postadresse: Postboks 163, 8001 Bodø
Org nr: 892 047 782

Angell Advokatfirma AS sin personvernerklæring ble sist endret den 25.06.2018.

Del denne artikkelen, velg din plattform!