Oppdragsvilkår

Alminnelige oppdragsvilkår

Angell Advokatfirma AS vil i de fleste saker utarbeide en individuell oppdragsbekreftelse som sendes klient ved oppstart av oppdrag. Nedenfor følger våre alminnelige oppdragsvilkår. Dersom det er motstrid mellom disse vilkår og det som fremkommer av den individuelle oppdragsbekreftelsen, er det sistnevnte som skal legges til grunn. De alminnelige betingelser sendes klient ved etablering av oppdraget og anses vedtatt med mindre klient innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

1.Innledning: Angell Advokatfirma AS vil ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med oppdragsbekreftelsen, våre alminnelige oppdragsvilkår og for øvrig i samsvar med domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget: Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan, eller bør, påta seg oppdraget. I forbindelse med etablering av oppdraget kan det også bli foretatt den identifikasjonskontroll i medhold av våre forpliktelser etter hvitvaskingsloven.

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag og/eller i særskilte rammeavtaler med klienten. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis.

Oppdraget omfatter ikke tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

3. Timepriser: For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har Angell Advokatfirma AS som utgangspunkt en standard timepris for privatpersoner på kr 2 000,- ekskl. merverdiavgift (kr 2 500 inkl. merverdiavgift) og kr 2 500 ekskl. merverdiavgift (kr 3 125 inkl. merverdiavgift) for næringsdrivende og offentlige instanser. Timeføring skjer på basis av påbegynt kvarter. Andre timepriser kan unntaksvis avtales, herunder også fastpris. Se nærmere prisinfo på www.www.angelladvokatfirma.no.

Prisene som avtales for et oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Timeprisene er gjenstand for årlig regulering. For de typer oppdrag hvor det ikke er mulig å operere med en fast sats-/timepris- vil salæret bero på en skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder eksempelvis i omfattende saker som føres for retten, ved bistand under langvarige og kompliserte forhandlinger eller der kortvarig, men sterkt spesialiserte oppdrag etterspørres. Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter være av betydning: Sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat. Større utlegg som påløper under saksgang vil som regel viderefaktureres klient med en gang utlegget er betalt. Det vil som regel sammen med faktura bli tilsendt et følgebrev hvor det blir opplyst hvilket grunnlag fakturaen bygger på.

4. Utlegg og omkostninger: Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

5. Fakturering og betaling: Oppdraget vil som hovedregel bli fakturert etter medgått tid. Er det gitt et estimat for totalt salær for hele oppdraget, er dette kun veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

Salær skal betales uavhengig av saksutfallet. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og dekke rettens gebyr. Dette er alltid klientens eget ansvar. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men disse ikke betales av motparten, vil klienten likevel være ansvarlig i forhold til betalingen av vårt salær. Det er klienten og ikke advokaten som har risikoen for motpartens betalingsvilje eller betalingsevne.

Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, forbeholder Angell Advokatfirma AS seg retten til å

a) kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader,
b) avbryte all oppdragsutførelse, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller
c) utøve tilbakeholdsrett i mottatte saks-dokumenter, filer mv.

6. Rettshjelpsordninger: Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser som pr. 01.10.19 er henholdsvis kr 246 000,- og kr 100.000,-. For ektefeller/samboere er inntektsgrensen samlet kr 369 000. Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene-. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest. Det gjøres oppmerksom på at det som hovedregel påløper egenandel i slike saker.

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår i så fall av klientens egne forsikringspoliser og klient må selv sjekke dette. Forsikringsselskapet må der aktuelt varsles så snart som mulig. Vi bistår med kontakt etter avtale med klient. Klient må selv dekke eventuelle egenandeler. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

7. Klientens eget forhold: Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut og inn til vårt kontor i saken.

8. Advokatfirmaets ansvar: Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Et eventuelt ansvar for Angell Advokatfirma AS for tap som blir påført som følge av feil eller forsømmelser fra vår side i forbindelse med oppdragsutførelsen, er begrenset til direkte tap, og omfatter under ingen omstendighet konsekvenstap eller følgeskader. Ansvaret er videre begrenset oppad til 20 ganger salærets størrelse, dog oppad begrenset til NOK 5 millioner.

Angell Advokatfirma AS har for sin virksomhet tegnet ansvarsforsikringer med anerkjente forsikringsselskaper.

9. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger: Advokater og ansatte i Angell Advokatfirma AS har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Klienten regnes ved inngåelsen av oppdraget for å ha akseptert at Angell Advokatfirma AS innhenter opplysninger om klienten som er relevante for oppdraget. Mange av opplysningene som innhentes vil være personopplysninger. Angell Advokatfirma AS sin behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Les mer om Angell Advokatfirma AS sin behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

10. Klageadgang: Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt klager ble, eller burde blitt, kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Den Norske Advokatforenings regionale disiplinærutvalg for Nordland, Troms og Finnmark kretser som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Den Norske Advokatforenings hjemmeside. Det vises også til informasjon www.advokatenhjelperdeg.no.

11. Lovvalg og verneting: Våre alminnelige vilkår og alle spørsmål som vedrører våre oppdrag reguleres av norsk rett. Salten tingrett er rett verneting for eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom Angell Advokatfirma AS og klienten.

12. Revisjon av oppdragsvilkår: Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielle behov for det. Denne versjon av de alminnelige oppdragsvilkår er utarbeidet av Angell Advokatfirma AS 1 mai 2020.

Del denne artikkelen, velg din plattform!