aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

20.11.2019

Av: Snorre Ottemo Nordby

For tredje gang på ett år er Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak. Mens de to tidligere avsagte dommene i stor grad videreførte etablert rettspraksis, vil trolig denne ukas dom foranledige endringer i norsk praksis hva gjelder samvær mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelse.

Samvær etter omsorgsovertakelse er en godt etablert rettighet, både etter norsk rett og internasjonal rettspraksis. I barnevernssaker gjøres det normalt et skille mellom forventet langvarige plasseringer og forventet kortvarige plasseringer. Der hvor plassering

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

11.09.2019

Av: Snorre Ottemo Nordby

Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak

I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av foreldreansvar og adopsjon for fosterhjemsplassert gutt.

Kort om sakens bakgrunn

Gutten, omtalt som «X» i dommen, ble akuttplassert da han var under en måned gammel. Sammen med sin mor hadde X hatt opphold på foreldre/barn senter, og senteret hadde meldt om alvorlig

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning.

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning.

14.06.2019

Av: Thomas Benson

– LH-2018-179158-

En arbeidstaker ble sagt opp som følge av nedbemanning, på bakgrunn av økonomisk underskudd i virksomheten.

Tre grunnvilkår må være oppfylt for at oppsigelsen ved nedbemanning er saklig. Det må foreligge saklig behov, være foretatt en interesseavveining og det må ikke foreligger annet passende arbeid. 

Lagmannsretten måtte med dette vurdere hvorvidt oppsigelsen var saklig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 første og andre ledd.

Virksomheten besluttet å begrense utvelgelseskretsen til én bestemt stillingstype, hvor den oppsagte arbeidstaker var den eneste innehaveren

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – ny dom fra Borgarting lagmannsrett

11.06.2019

Av: Thomas Benson

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – LB-2018-42779,

En kvinne var fast ansatt i en 30 % deltidsstilling i barnehage, med kommunen som arbeidsgiver. Ytterligere arbeidet hun merarbeid tilsvarende 50 % stilling i barnehage, men da innleid av Personalhuset Staffing Group (PSG), et vikarbyrå. Spørsmålet for lagmannsretten var hvorvidt arbeidstaker basert på den samlede stillingsprosenten, kunne kreve en fast ansatt stilling i kommunen, tilsvarende 80 % etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a, selv om merarbeidet var utført

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) – Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) – Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

27.05.2019

Av: Thomas Benson

En overstyrmann ble i 2016 oppsagt etter å valgt feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke. Overstyrmannen fikk fortsette som førstestyrmann.

Høyesterett la til grunn at det ved den samlede saklighetsvurderingen av oppsigelsen må det kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da. Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den

Valg til Europaparlamentet

Valg til Europaparlamentet

07.02.2017

Av: Ingrid Maria Holm

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til

Go to Top