Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

17.03.2021

Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger (som var selger) rettet mangler i felles garasjeanlegg.

Saken gjaldt et leilighetskompleks organisert som eiersekjonssameie i Tønsberg bestående av 30 leiligheter.

Asfalten i garasjeanlegget, som var fellesareal, hadde smuldret opp, og utbygger erkjente at det forelå mangler ved asfaltdekket. Utbygger anførte likevel at de aktuelle seksjonseierne ikke kunne kreve mangelen rettet (fikset).

Høyesterett sa seg enig med utbygger. Som Høyesterett var inne på, ville krav om retting av asfalten i garasjen få betydning for de øvrige sameierne som ikke hadde krevet noe retting av denne. Høyesterett valgte derfor å tolke bustadoppføringsloven snevrere enn det loven legger opp til.

Slik Høyesterett så det må alt som angår fellesarealer og retting av dette, være noe styret eller eierseksjonseierne i fellesskap må vurdere og eventuelt kreve. En seksjonseier har ikke alene rett til dette.

For utbyggere gjør dette krav om retting enklere. Utbyggerne slipper å forholde seg til mange ulike seksjonseiere ved krav om retting av fellesarealer.

For eierseksjonseierne blir det nok vanskeligere å nå frem med slike rettekrav. En forutsetning er da at man får med styret eller alle seksjonseiere. Høyesterett var oppmerksom på at løsningen ville kunne få slike konsekvenser, men mente dette argumentet ikke var sterkt nok.

Seksjonseierne vil fortsatt kunne kreve prisavslag og erstatning beregnet på grunnlag av sin eierandel i fellesområdene for mangler ved fellesarealer, men krav om retting av en mangel på fellesområde må nå gå via styret eller at alle er enige om å fremsette et krav om retting.

Lurer du på noe om dommen eller hvordan du som utbygger eller seksjonseier skal forholde deg til tvister som kan oppstå i et boligsameie? Ta kontakt for en samtale.

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Telefon: 994 89 330

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!