Angell Advokatfirma i 120 år

22.12.2020

Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et av Nord-Norges største advokatfirma, i dag 11 advokater. Vår eldstemann tidligere Høyesterettsadvokat John Steen Holm har under skrevet noen ord om virksomheten til hans far Aage Holm som startet opp som advokat i Bodø i 1934. Bildet over viser en rettsak/rettsmøte trolig fra 1947 eller 1948  hvor en ser at prosessfullmektigene på de ulike sider er Roald Angell (til venstre) og Aage Holm (til høyre). Sak avholdt på Roald Angells altan på Sjøgløtt. Var vel en varm sommerdag. Kapper og jakker er kastet. Sorenskriver Talseth i midten, to sjøkyndige domsmenn på hans side. 

KORT HISTORIE FOR ADV. FA. HOLM & BENSON ANS

Aage Holm ble født i Tvedestrand 18.10.06 og ble firmaets grunnlegger da han slo seg ned som sakfører i Bodø fra 01.01.1935. Han ble cand.jur. i 1929 med Laud, vikarierende dommerfullmektig i Karmsund ½ år og deretter dommerfullmektig i Salten frem til 31.12. 34. Hans kontor frem til krigen lå i Storgaten 13 (Holegården), og hans første store oppgave (som han fikk med seg fra sorenskriveren) var å slutte dødsboet etter kjøpmann Zahl på Kjerringøy som hadde vært under behandling

ved Salten sorenskriverembete siden Zahls død i 1901.

Etter bombingen av Bodø i 1940, flyttet han kontoret hjem til privatboligen i Parkveien 64 hvor et kvistværelse gjorde nytten som kontor inntil han i 1948 flyttet inn i Storgaten 6 ((Svaneapotekgården) hvor firmaet ble værende til vi flyttet til Sjøgata 27 inntil sammenslutningen med Angell Advokatfirma AS i februar/mars 2014.

Tidene var magre i de første årene, sees av regnskapene fra 1935 til 1939: 1935: kr. 476,98 (netto) Salærkonto kr. 3.275,70

Fra 1942 ble han fast advokat for Bodø kommune og fra 1943 ble han også ansatt som avdelingsbestyrer ved Norsk Arbeidsgiverforenings nyopprettede avdelingskontor i Bodø. Han hadde flere kommisjonsoppdrag fra Regjeringsadvokaten, blant annet skattesaker og ikke minst ekspropriasjonskjønnet ved anlegget av Bodø flyplass. Han ble også fast advokat for Statens Vegvesen ved ekspropriasjonsskjønn på Helgeland , i Salten og Lofoten – senere fikk firmaet også skjønnene i Ofoten og Vesterålen. Han var også i en årrekke fast forsvarer ved Hålogaland lagmannsrett, og ble høyesterettsadvokat i 1965.

En av hans muntre historier var fra et skjønn som gjaldt hvorvidt gaten Grensen skulle tilbakeføres til Haugland, Holm og Eiholt som lå mot Parkveien eller mot Jørgensen som eide eiendommen Grensen. Jørgensens prosessfullmektig prosederte sterkt på at gategrunnen måtte legges til Jørgensen fordi han i flere år hadde drevet forplantning på grunnen.

Han ble fast formann for Bodø overformynderi fra 1968(?) til 1976 da John Steen Holm overtok stillingen frem til de kommunale overformynderiene ble avviklet i 2013.

Aage Holm hadde også en rekke styreverv – bl a. i Bodø Sparebank og i Bodø Aktiebryggeri AS. Han døde i 1983.

Fra 01.12.70 begynte John Steen Holm som advokatfullmektig i firmaet. Han ble cand.jur. våren 1969 og var dommerfullmektig på Nordmøre fra august 1969 til november 70. Fra 01.01.72 ble han kompanjong i firmaet og gikk etter hvert inn i de faste oppdragene med skjønn og skattesaker – og ellers en bred praksis, dog så og si uten straffesaker. Særlig skjønn – for kommuner og Statens Vegvesen ble det mye av, og etter hvert overtok han også avdelingskontoret for Norsk Arbeidsgiverforening. Klientene var i stor grad kommuner og andre offentlige instanser, men også mange saker knyttet til fast eiendom; grensegangssaker og rettigheter i fast eiendom.

Han gjennomførte de tre prøvesakene for Høyesterett i 1973, 1974 og 1977. I de to første prøvesakene hadde han Roald Angell sen. som motpart, og senere hadde han også Roald Angell jr. som motpart i en av hans prøvesaker – nokså nær på dagen 20 år etter sin egen prøvesak med RA sen.

Han overtok også avdelingskontoret for NAF og senere for NHO i noen år inntil det ble etablert eget distriktskontor for NHO i Bodø.

Av store saker minnes han særlig voldgiftssaken om Rønvikleira. Den gjaldt krav fra entreprenøren om ekstrabetaling for mudringen av Rønvikleira fordi anbudsgrunnlaget ikke samsvarte med de massene som fantes ved mudringen. Saken gikk for Den faste tekniske voldgiftsrett i Trondheim og med simultantolking av hensyn til det tyske mudringsselskapet og de engelske konsulenter som kommunen brukte. Dessverre tapte han saken, men Rønvikleira ble tross alt en suksess for Bodø kommune.

Av de mer kuriøse saker erindrer han en farskapssak ( som nå nesten ikke finnes – heldigvis ) hvor han representerte barnemoren i en sak hvor den utlagte far nektet hårdnakket for farskapet. Moren forklarte at hun bodde hos sin onkel og tante som var borte den helgen hun gikk på byen, traff en mann som ble med henne hjem, og hvor de endte på sofaen hvor samleiet fant sted. På spørsmål om hvordan hun visste at samleiet var fullbyrdet, svarte moren at det jo hadde vært en del søl på sofaen. Farens advokat spratt opp og utbrøt: «Akkurat hva min part sier – han trakk seg tilbake!» Moren så på advokaten – og så kom det stille: «Men kjære advokat, du mener vel ikke at han bare skulle blitt der inne?» Noen oppfølgingsspørsmål ble det ikke tale om!

Ellers var det særlig skjønnene som var en glede å holde på med. Skjønn for Vegvesenet gjorde at lange strekninger av riks- og fylkesveger ble befart til fots, og med mange arge grunneiere som ofte ikke fikk de avkjørsler de ønsket seg. Da hente det at der forekom trusler – både mot advokat og partsrepresentant – vi måtte vite at de hadde kvista større kara enn oss!

John har og hadde også en rekke styreverv og var også medlem, og i en periode formann i Disiplinærnemnda for advokater. Han var vernepliktig krigsadvokat med oberstløytnants grad inntil stillingene ble gjort sivile. Han var også styremedlem i Fortidsminneforeningen og senere ordfører i representantskapet der. Han innleverte sin advokatbevilling fra 01.01.2019, men småjobbet videre som «trainee» i firmaet ut 2019.

Tore Benson var født i 1946 og oppvokst i Bodø. Han tok juridicum i Oslo i 1971 og jobbet i et par år om politifullmektig der før han i 1973 kom til Bodø som kontorsjef i Husbanken; senere dommerfullmektig i Salten inntil han ble ansatt i Høyesterettsadvokat Aage Steen Holm og Advokat John Steen Hom fra 01.01.77.

Fra 01.01.78 ble han opptatt som kompanjong i firmaet som da fikk navnet …..

Tore arbeidet i særlig grad med skjønn for kommuner og Vegvesenet og hvor han etter hvert samlet og fremla en rekke avgjørelser som i liten grad vakte begeistring på grunneiersiden. Hans yndlingsmotstander ble etter hvert Opplysningsvesenets Fond hvor han samlet et omfattende utdrag som viste hva Fondet hadde krevet på skjønn – og hvor mye mindre de hadde fått. Han hadde stor glede av dette!

Han hadde mye familierett og underviste også i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Nordland i noen år.

Tore avsluttet sin virksomhet i firmaet i desember 2016 da han pensjonerte seg.

Han døde våren 2020.

Del denne artikkelen, velg din plattform!