aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

21.04.2019

Av: Børge Breimo Helstrøm

Kommer Uber til Bodø?

Det er spørsmålet på manges lepper nå om dagen etter at regjeringen på onsdag la frem forslag til endringer i yrkestransportloven i Prop. 70 L (2018–2019) til store protester fra drosjenæringen.

I Avisa Nordland ble det 10. april skrevet at forslaget åpner for Uber, før stortingsrepresentant Dagfinn Olsen den 11. april tilbakeviste at Bodø var omfattet av regelendringen.

Vi skal se nærmere på hvilke hindringer som kan ligge i veien for

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

15.01.2019

Av: Snorre Ottemo Nordby

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

07.09.2018

Av: Snorre Ottemo Nordby

Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak

Av advokat Snorre Ottemo Nordby

I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at norske domstoler hadde besluttet at det ikke skulle være samvær mellom et fosterbarn og hennes biologiske foreldre. EMD konstaterte at norske myndigheter hadde handlet med barnets beste for øye, men fant at det ikke var tatt behørig hensyn til mulige negative

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

09.02.218

Av: Thomas Benson

Advokat/partner Thomas Benson og Trainee Brynjar Strømsvik.

Trakassering av en arbeidstaker/kollega er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, jf. § 29.

Trakkassering er i andre ledd definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.».

Seksuelle trakassering er en kvalifisert form for trakassering og i tredje ledd er det inntatt en definisjon av denne handlingen. Her heter det at:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som

Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

24.07.2017

Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9.

Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det likevel en mangel dersom eiendommen var i «vesentleg ringare stand» enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og øvrige forhold ved handelen. Spørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av vilkåret om eiendommen var i vesentlig dårligere stand måtte

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

07.02.2017

Av: Børge Breimo Helstrøm

Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som er å anse som «nye» og dermed ikke å anse som følgeskader av skjulte feil og mangler som forelå på et tidligere tidspunkt.

Leiligheten saken gjaldt ble kjøpt den 21. mai 2014. Den ble solgt med et forbehold i kontrakten hvor det

Go to Top