HR-2019-1986-A Telenordommen

09.12.2019

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til en betydelig forenkling av gjennomføringen av små offentlige anskaffelser. Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres eller følge en bestemt anskaffelsesprosedyre. Det stilles heller ikke krav til hvordan konkurransegrunnlag eller tilbud skal utformes.

Det offentlige må likevel følge noen enkle grunnleggende krav til anskaffelser. Kravet til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet må følges. Offentlige oppdragsgivere må også sikre at overordnede krav til anskaffelsespraksisen deres er i ivaretatt, herunder sikre at det tas hensyn til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn.

Selv om anskaffelser under ny nasjonal terskelverdi ikke må kunngjøres, må det offentlige sørge for konkurranse. Kravet til konkurranse vil variere ut fra anskaffelsens art og verdi.

Konkurransen som gjennomføres må stå i forhold til anskaffelsen. Den må være forholdsmessig. Det stilles strengere krav til gjennomføringen av konkurransen ved anskaffelser av høyere verdi og større betydning.

Ved anskaffelser av mindre verdi vil det som regel være tilstrekkelig å sjekke priser fra noen aktuelle leverandører på internett eller skrive eposter til disse med forespørsel om tilbud. Dersom anskaffelsen er på flere hundre tusen bør oppdragsgiver henvende seg til flere leverandører og gi disse grundigere opplysninger om anskaffelsen og hva som vil bli vektlagt ved tildelingen.

Kravet til likebehandling av leverandørene er ikke til hinder for at oppdragsgiver kun henvender seg til enkelte leverandører og unnlater å kontakte andre. Ved anskaffelser av en viss størrelse i et mindre marked kan imidlertid dette stille seg annerledes. Her vil oppdragsgiver som utgangspunkt måtte henvende seg til samtlige leverandører for å sikre likebehandling.

I henhold til prinsippet om forutberegnelighet må de aktuelle leverandørene kunne stole på at anskaffelsesreglene blir fulgt og at opplysningene de får av oppdragsgiver er korrekte. For å sikre at etterprøvbarhet ved mindre anskaffelser skal alle vesentlige forhold av betydning for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller samles i en protokoll. Ved anskaffelser av en viss størrelse bør også oppdragsgiver orientere deltakerne i konkurransen om hvilken leverandør som ble valgt og begrunne valget.

Det er også verdt å merke seg at det kreves skatteattest for skatt og merverdiavgift når anskaffelsen har en samlet verdi over 500 000 eks. mva. For bygge- og anleggskontrakter kreves det også at alle underleverandører fremlegger skatteattest.  Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Det offentlige står helt fritt til å velge leverandør. Det er ikke noe krav om at flere leverandører skal kontaktes før anskaffelsen, men det vil naturligvis være fornuftig å foreta en viss sondering av markedet før kontrakt inngås.

Del denne artikkelen, velg din plattform!

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Telefon

992 76 737

E-post

thb@angelladvokatfirma.no