Styreansvar 

07.02.2024

Av: Ole Kristian Sandvik 

Styreansvar – et personlig erstatningsansvar

Stiftelse av et aksjeselskap medfører som et utgangspunkt at det kun er selskapet som hefter overfor dets kreditorer for selskapets forpliktelser. Denne ansvarsbegrensningen har gjort aksjeselskapet til den mest attraktive selskapsformen. Likevel kan selskapers styrende organer, for eksempel daglig leder og styremedlemmene, bli erstatningsansvarlig for skade vedkommende gjør under utførelsen av sine oppgaver. Dette erstatningsansvaret, som følger av aksjeloven § 17-1, kalles gjerne for styreansvar.

Vi erfarer at styreansvar gjøres gjeldende i stadig økende grad. De siste årene har det blitt avsagt rundt 20 styreansvar-dommer i året, mot kun én i året på starten av 2000-tallet. Økningen har antakeligvis sammenheng med at pliktene aksjeloven tillegger styret og daglig leder har blitt presisert og skjerpet, samtidig som kravene til profesjonalitet har økt tilsvarende.

Typiske tilfeller hvor styreansvar vil kunne inntre, er hvor daglig leder inngår en avtale hen burde forstått at selskapet aldri ville kunne oppfylle, eller som til og med var i strid med selskapets interne instrukser. Styret vil på sin side kunne havne i ansvar dersom det har unnlatt å opplyse kreditorer om selskapets svake økonomiske stilling forut for kontraktsinngåelse.

Både selskapet, dets aksjonærer og andre kan fremsette erstatningsansvar med hjemmel i aksjeloven § 17-1. Det klart mest praktiske er at selskapets løpende kontraktsparter og øvrige kreditorer påberoper seg styreansvar for å dekke lidt tap som følge av daglig leders eller styremedlemmets handling.

Styreansvaret er strengt. Dette har sammenheng med at omverdenen har en berettiget forventning om profesjonalitet fra de styrende organer i et aksjeselskap. I rettspraksis aksepteres likevel en viss feilmargin før erstatningsansvar utløses. Det som gjør styreansvaret særegent er at det er personlig, i den forstand at kravet rettes mot enkeltpersoner, selv om handlingen ble foretatt i selskapets navn. De fleste styreansvarssakene som behandles av domstolene, knytter seg til forholdsvis store beløp. Dersom styremedlemmet ikke har tegnet styreansvarsforsikring, kan et erstatningskrav dermed eksponere vedkommendes private formue.

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Ole Kristian Sandvik

Telefon: 93 46 28 76

E-post: oks@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!